De acordo co artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico poñemos á súa disposición os seguintes datos:

O titular desta web é Jordi López Berga (en diante aifalaches.com), está domiciliada na Av. de Vigo, 31A – 2ºD – 36003 PONTEVEDRA (España) , con NIF: 44017160 J.

Nesta Web hai unha serie de contidos de carácter informativo sobre política de devolucións.

 

Aviso legal de Aifalaches

O tratamento dos datos de carácter persoal que se realice a través deste Portal estará suxeito ao establecido polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos) e demais normativa de aplicación. Os datos achegados polo interesado utilizaranse, con carácter único e exclusivo, para os fins previstos no procedemento ou actuación que se trate. En ningún caso os referidos datos serán obxecto de tratamento ou de cesión a terceiros, se non é co consentimento inequívoco do afectado.

En cumprimento do disposto no citado Regulamento o cedente dos datos poderá, en calquera momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición na forma que regulamentariamente se determine.

As persoas usuarias deste Portal teñen á súa disposición toda a información relativa ao tratamento dos datos persoais levado a cabo por Jordi López Berga, incluíndo o modo en que poden exercitar os dereitos, o contacto cos Delegados e Delegadas de protección de datos e demais aspectos segundo os termos esixidos polo Regulamento europeo de protección de datos persoais, na seguinte ligazón: Información sobre protección de datos persoais

 

Política de privacidade
En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) infórmase o usuario que todos os datos que nos proporcione serán incorporados a un ficheiro, creado e mantido baixo a responsabilidade de Jordi López Berga.

Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación u oposición pode mandar un correo electrónico a info@aifalaches.gal xunto coa fotocopia do DNI ou no enderezo Avda. de Vigo, nº31-A, 2º dereita, 36003 (Pontevedra).

Responsabilidade
A través desta Web, aifalaches.com facilítalle acceso a unha variedade de produtos, incluíndo foros de comunicación e información sobre produtos e eventos.

Aifalaches.com non será responsable por danos que puidesen derivarse da imposibilidade de acceso ou continuidade dos Contidos desta Web, de defectos que os usuarios puidesen atopar ou producir como consecuencia do seu acceso á Web, da veracidade da súa información, e en particular, pero non en exclusiva, de imposibilidade de acceder á Web.

En ningún caso Aifalaches.com, os seus subministradores ou os demais terceiros mencionados neste sitio web serán responsables por danos de calquera tipo (incluíndo, entre outros, os danos resultantes de perdas de beneficios, perda de datos, virus, interrupción de negocio, danos que puidesen derivarse do incumprimento de dereitos de propiedade intelectual ou industrial, de segredos comerciais, de calquera compromisos contractuais, a honra, dereitos da persoa ou da vida privada, dereitos de propiedade ou calquera outros dereitos dun terceiro como consecuencia da transmisión, circulación, almacenamento, recepción, obtención ou acceso aos Contidos; actos de competencia desleal ou de publicidade ilícita como consecuencia da transmisión, circulación, almacenamento, recepción, obtención ou acceso aos Contidos; falta de veracidade, exactitude, pertinencia ou actualización dos Contidos; non utilidade para calquera propósitos ou fallo nas expectativas xeradas polos Contidos; incumprimento, atraso no cumprimento, cumprimento defectuoso ou terminación por calquera causa das obrigacións e contratos asumidas por terceiros, imposibilidade de uso ou dos resultados do uso da web, calquera sitio web conectado a este ou dos contidos ou información contida en calquera dos devanditos sitios web, xa se base dita responsabilidade en garantía, contrato, culpa ou neglixencia, ou calquera outra teoría legal, e con independencia de que se avisou ou non sobre a posibilidade de tales danos.

Aifalaches.com exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada na web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo. Desde ww.aifalaches.com é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web e dado que aifalaches.com non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus sitios web, este non asume ningún tipo de responsabilidade respecto de devanditos contidos.Con todo, en cumprimento do disposto no art. 11 e 16 da LSSI-CE, Aifalaches.com ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou no seu caso bloqueo de todos aqueles contidos que puidesen afectar ou contravenir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública.

 

Propiedade intelectual e industrial

Este Sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo; a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos, programas de computador, marcas rexistradas ou en proceso de rexistro, signos distintivos e dominios da internet, son propiedade de Aifalaches.com ou no seu caso dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. A reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte do prestador. Calquera uso non autorizado previamente por parte de aifalaches.com será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Todos os dereitos de explotación sobre os mesmos – especialmente a reprodución, distribución, comunicación pública, transformación, participación, e remuneración por copia privada – quedan reservados.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao prestador e que puidesen aparecer na web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto dos mesmos. En todo caso, Aifalaches.com conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos. A non ser que se especifique o contrario, os Contidos son para uso persoal do usuario e non para o seu uso comercial. Os usuarios non poderán modificar, copiar, distribuír, transmitir, mostrar, executar, reproducir, publicar, licenciar, crear traballos derivativos, transferir ou vender calquera información, software, produtos ou servizos obtidos ou incluídos nos Contidos e/ou nesta Web.

Prohíbese especialmente a reprodución total ou parcial dos contidos deste sitio web sen a previa autorización por escrito de Aifalaches.com

 

Lei aplicable e xurisdición

Para toda cuestión litixiosa ou que incumba ao Portal, será de aplicación a lexislación española, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co uso do presente Portal, os Xulgados e Tribunais da cidade de Pontevedra.